O projekcie

O projekcie, Przestępstwo motywowane nienawiścią i mowa nienawiści

 

Przestępstwa motywowane nienawiścią i mowa nienawiści mogą mieć bardzo negatywny wpływ na ofiary, na społeczności, w których żyją, a także na społeczeństwa w ogóle. Definicje tego, co uznaje się za przestępstwo motywowane nienawiścią i mowę nienawiści różnią się w zależności od kraju. Ponadto przyjmuje się, że w wielu krajach mamy do czynienia z tendencją do nie zgłaszania przez obywateli przestępstw motywowanych nienawiścią, w tym mowy nienawiści. Istnieją również obawy, że mowa nienawiści, zwłaszcza w Internecie, skierowana do pewnych grup (religijnych, etnicznych i mniejszości seksualnych) jest zjawiskiem coraz częstszym.

 

Ustawodawstwo Unii Europejskiej w opisywanym wyżej zakresie można znaleźć w treści Decyzji Ramowej Rady UE 2008/913 / JHA   dotyczącej zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii przy pomocy środków prawnokarnych. Rzeczony dokument nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek karania następujących czynów umyślnych:

 

  • Publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie lub osobie o określonej rasie, kolorze skóry, religii, pochodzeniu, pochodzeniu narodowym lub etnicznym;
  • Popełnienie takiego czynu poprzez publiczne rozpowszechnianie lub rozprowadzanie tekstów, obrazów lub innych materiałów.

 

Ponadto wyżej wspomniany dokument stanowi, że w przypadku wykroczeń lub przestępstw innych niż wymienione powyżej, państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia, że motywacja rasizmem lub ksenofobią powinna być uznawana za okoliczność obciążającą lub powinna być wzięta pod uwagę przez sądy przy wymierzaniu sprawiedliwości. Nie istnieje żaden inny podobny dokument, dotyczący posługiwania się językiem lub popełniania czynów motywowanych homofobią i transfobią, jednak wiele państw członkowskich opracowało przepisy ustawodawstwa krajowego do radzenia sobie z podobnego rodzaju problemami.

 

C.O.N.T.A.C.T. (Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics) to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, który dotyczy mowy nienawiści, jak i przestępstw motywowanych nienawiścią, rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią. W projekcie biorą udział partnerzy z Cypru, Danii, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Cele projektu są następujące:

  • stworzenie strony internetowej i aplikacji na smartfony do zgłaszanie przestępstw motywowanych nienawiścią
  • szkolenie i podnoszenie świadomości wśród zainteresowanych stron, takich jak policjanci, urzędnicy, pracownicy mediów, młodzież
  • prowadzenia badań nad mową nienawiści w internecie i jej postrzeganiem
  • opracowanie wspólnego programu kształcenia na poziomie uniwersyteckim

Materiały odnoszące się do podnoszenia świadomości, prowadzenia szkoleń, badań i analiz, a także propozycja programu kształcenia zostaną udostępniane pod zakładką “Zasoby” na stronie internetowej projektu.

Formularz do zgłaszania incydentów motywowanych nienawiścią można znaleźć klikając na zakładkę “Zgłoś incydent”