Zasoby

Regulacje prawne

Kary za popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią i mową nienawiści są przewidziane w prawie międzynarodowym i europejskim, a także są przytoczone w raportach opracowanych przez instytucje, takie jak Agencja Praw Podstawowych i organizacje pozarządowe.

UE
Ustawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące mowy nienawiści oraz przestępstw na tle rasowym motywowanych nienawiścią znajdujemy w treści Decyzji Ramowej Rady UE 2008/913/JHA z dnia 28 listopada 2008 r. dotyczącej zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

 

ONZ
MPPOP (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych) oraz ICERD   (Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej) to przykłady dwóch traktatów międzynarodowych dotyczących mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią. Sprawdź, czy Twój kraj zgłosił zastrzeżenia do treści art. 19 lub 20   MPPOP i art. 4 ICERD. W ten sposób będziesz mógł zapoznać się ze stanowiskiem władz Twojego kraju w sprawie ograniczeń swobody wypowiedzi w odniesieniu do mowy nienawiści. Aby zapoznać się z treścią traktatów kliknij na poniższe linki:
MPPOP
ICERD

Tutaj sprawdzisz status ratyfikacji traktatów ONZ przez wszystkie kraje świata.

Tutaj    możesz odnaleźć dokumenty opracowane przez ONZ lub przekazane do ONZ przez władze Twojego kraju. Poszukaj   MPPOP i ICERD  i przeczytaj „Uwagi końcowe”. Sprawdź, czy znajdują się tam jakieś komentarze lub zalecenia w odniesieniu do mowy nienawiści lub przestępstw motywowanych nienawiścią.

 

Rada Europy
Protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości dotyczący kryminalizacji czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych można znaleźć tutaj .

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), stanowiąca część Rady Europy, opublikowała ogólne zasady i zalecenia dotyczące zwalczania mowy nienawiści.

 

OBWE
Organizacja publikuje dane na temat przestępstw motywowanych nienawiścią pozyskane z 46 krajów europejskich. Raport z 2014 r. jest dostępny  tutaj.

 

FRA
Europejska Agencja Praw Podstawowych publikuje raporty i wyniki badań na temat przestępstw motywowanych nienawiścią, które są dostępne tutaj.

ENAR
Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (ENAR to sieć organizacji pozarządowych w całej Europie) publikuje roczne raporty na temat rasizmu w Europie, które zawierają informacje na temat mowy nienawiści i przestępstw na tle rasowym i religijnym motywowanych nienawiścią. Można je znaleźć tutaj.